Yıl : 2019 Cilt : 27 Sayı : 2

Tam Metin (PDF)

Sağlıkla İlgili Bölümlerde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılıkları ve İlişkili Bazı Faktörler

Open Access

Öz

Amaç: Bu çalışma, sağlıkla ilgili bölümlerde okuyan öğrencilerin kültürel duyarlılık düzeylerini ve bazı ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Araştırma kesitsel tipte yapıldı. Araştırmanın evrenini, bir devlet üniversitesinin sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümü, fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksekokulu ve tıp fakültesinde öğrenim gören 1. ve 4. sınıfta okuyan 1127 öğrenci oluşturdu. Örneklemi, araştırmaya katılmayı kabul eden 523 öğrenci oluşturdu. Araştırmanın verileri tanıtıcı bilgi formu ve Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği ile toplandı. Verilerin analizinde sayı, yüzdelik dağılımları, ortalama, standart sapma, t testi, tek yönlü varyans analizi kullanıldı. Bulgular: Çalışmada, öğrencilerin yaş ortalamasının 21.15±2.3 olduğu, %68.8’nin kadın ve %50.3’ünün 4. sınıfta olduğu belirlendi. Ayrıca %48.2’si hemşirelik bölümü, %32.3’ü tıp fakültesi ve %19.5’i ise fizik tedavi ve rehabilitasyon öğrencisiydi. Öğrencilerin kültürlerarası duyarlılık puan ortalamasının 3.88±0.64 olduğu belirlendi. Kız öğrencilerin, farklı kültürden insanlarla etkileşimi olanların, eğitimleri süresince mesleklerine ilişkin görüşleri pozitif yönde değişenlerin, yurt dışı öğrenci değişim programlarına katılmak isteyen ve yabancı dil bilenlerin kültürel duyarlılıklarının daha yüksek olduğu belirlendi (p<0.05). Sonuç: Bu çalışmada; öğrencilerin kültürel duyarlılığı iyi düzeyde bulundu. Ayrıca cinsiyet, farklı kültürden insanlarla etkileşim içinde olma, öğrenci değişim programlarına katılmak isteme ve yabancı dil bilme değişkenleri kültürel duyarlılıkla ilişkili bulundu. Bu sonuçlara dayanarak; öğrencilerin farklı kültürlerden gelen bireylerle etkileşimde bulunabilecekleri fırsatlar yaratılması, dil yeterliliğinin geliştirilmesi için desteklenmesi ve yurt dışı öğrenci değişim programlarına daha fazla öğrenci katılımının sağlanması için işbirliklerin artırılması önerilebilir. Cite this article as: Korkmaz-Aslan, G., Kartal, A., Turan, T., Taşdemir-Yiğitoğlu, G. ve Kayan, S. (2019). Intercultural sensitivity of university students studying at health-related departments and some associated factors. FNJN Florence Nightingale Journal of Nursing, 27(2): 188-200.

Anahtar Kelimeler

Fizik-tedavi-ve-rehabilitasyon   hemşirelik   kültürlerarası-duyarlılık   tıp   üniversite-öğrencisi  

Kaynakça

  • Altschuler, L., Sussman, N. M., & Kachur, E. (2003). Assessing changes in intercultural sensitivity among physician trainees using the intercultural development inventory. International Journal of Intercultural Relations, 27(4), 387-401.
  • Banos, R. V. (2006). Intercultural sensitivity of teenagers: A study of educational necessities in catalonia. Intercultural Communication Studies, 15(2), 16-22.
  • Beach, M. C., Price, E. G., Gary, T. L., Robinson, K. A., Gozu, A., Palacio, A., & Powe, N. R. (2005). Cultural competency: A systematic review of health care provider educational interventions. Medical Care, 43(4), 356.
  • Beagan, B. L. (2003). Teaching social and cultural awareness to medical students: “It’s all very nice to talk about in theory, but ultimately it makes no difference”. Acad Med, 78(6), 605-614.
  • Bekiroğlu, O., ve Balcı, Ş. (2014). Kültürlerarası iletişim duyarlılığının izlerini aramak: “İletişim Fakültesi öğrencileri örneğinde bir araştırma
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/FNJN420577

Tam Metin (PDF)

Intercultural Sensitivity of University Students Studying At Health-Related Departments and Some Associated Factors

Open Access

Öz

Aim: This study was carried out to determine cultural sensitivity levels and affecting factors among the students who were studying at health-related departments. Method: The study had a cross-sectional design. The universe of the study consisted of 1127 students who were studying at 1st and 4th years in nursing department of institute of health sciences, school of physical therapy and rehabilitation and medical faculty of a state university. 523 students who agreed to participate in the study and who were attending school on the day of data collection constituted the sample of the study. The data of the study were collected using a socio-demographic data form and Intercultural Sensitivity Scale. Descriptive statistics were used in data analysis. In addition, t test was used in paired groups, and one-way variance analysis (ANOVA) was used in more than two groups. Results: The mean score of the students from Intercultural Sensitivity Scale was found to be 3.88±0.64. It was determined that cultural sensitivity was higher among the students who had interaction with people from different cultures, whose opinions about their jobs changed positively during their education, who wanted to attend student exchange programs and who spoke a foreign language (p<0.05). Conclusion: In this study, the cultural sensitivity level of the students was found to be at a good level. In addition, gender, interaction with people from different cultures, participation in student exchange programs and knowledge of a foreign language were found to have a bearing on cultural sensitivity. Based on these results, the promotion of collaborations which would create opportunities allowing students to interact with individuals from different cultures might be offered. This would support them in the improvement of their language qualifications and would enable participation of more students in student exchange programs abroad. Cite this article as: Korkmaz-Aslan, G., Kartal, A., Turan, T., Taşdemir-Yiğitoğlu, G. ve Kayan, S. (2019). Intercultural sensitivity of university students studying at health-related departments and some associated factors. FNJN Florence Nightingale Journal of Nursing, 27(2): 188-200.

Anahtar Kelimeler

Intercultural-sensitivity   medicine   nursing   physical-therapy-and-rehabilitation   university-students  

Kaynakça

  • Altschuler, L., Sussman, N. M., & Kachur, E. (2003). Assessing changes in intercultural sensitivity among physician trainees using the intercultural development inventory. International Journal of Intercultural Relations, 27(4), 387-401.
  • Banos, R. V. (2006). Intercultural sensitivity of teenagers: A study of educational necessities in catalonia. Intercultural Communication Studies, 15(2), 16-22.
  • Beach, M. C., Price, E. G., Gary, T. L., Robinson, K. A., Gozu, A., Palacio, A., & Powe, N. R. (2005). Cultural competency: A systematic review of health care provider educational interventions. Medical Care, 43(4), 356.
  • Beagan, B. L. (2003). Teaching social and cultural awareness to medical students: “It’s all very nice to talk about in theory, but ultimately it makes no difference”. Acad Med, 78(6), 605-614.
  • Bekiroğlu, O., ve Balcı, Ş. (2014). Kültürlerarası iletişim duyarlılığının izlerini aramak: “İletişim Fakültesi öğrencileri örneğinde bir araştırma
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/FNJN420577

Tam Metin (PDF)